Bærekraft innen bygg og anlegg

Solar jobber hver dag for å samle nødvendig dokumentasjon fra leverandører og tilgjengeliggjøre dette i vår Webshop for våre kunder. Det stilles mange krav til produktvalg og dokumentasjon i bygg- og anleggsbransjen. Vi gir deg råd og hjelper deg med valg av produkter som er innenfor de forskjellige standarder og krav som bransjen er omfattet av.

Bærekraftige bygningsdirektiver

Hvilke standarder arbeider vi mest med i Norge? Og hvordan skiller de seg fra hverandre?

/globalassets/no/barekraft/office-building-under-construction-1200x628.jpg

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er kanskje Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg og anlegg. BREEAM-NOR gir trygghet for bærekraft og god kvalitet for bruker. Et bygg kan sertifiseres på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. For hvert nivå øker bærekraftsnivået i bygget. BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Ni kategorier er dekket; Ledelse, Helse- og innemiljø, Energi, Transport, Vann, Materialer, Avfall, Arealbruk og økologi og Forurensning.

Innenfor flere av disse kategoriene kan Solar hjelpe deg som kunde med å finne de rette løsningene og produktene.

/globalassets/dk/baredygtighed/baredygtigt-byggeri/eu-taxonomy_blog_800x477.jpg

EUs taksonomi

EUs taksonomi er et klassifiseringssystem basert på felles definisjoner av bæredyktighet. Den oversetter EUs seks klima- og miljømål til en rekke kriterier som fastsetter når en økonomisk aktivitet anses for å være miljømessig bæredyktig.

For at en virksomhet kan kalle sin økonomiske aktivitet bærekraftig, er det i EUs taksonomi fastsatt fire betingelser innenfor miljømål, krav, påvirkning og sosiale kriterier. Virksomheten skal dokumentere at disse blir overholdt for å være i overensstemmelse med EUs taksonomi.

Produktdokumentasjon

Les mer om de forskjellige typer for dokumentasjon eller se guiden til hvor du finner dette i Webshop.

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sustainable-construction/epd-logo_1500x1000.jpg

EPD/PEP

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklarasjon er en standardisert måte å dokumentere et produkts miljømessige egenskaper, som energi- og ressursforbruket (CO2), avfallsgenerering samt miljøpåvirkningene fra produksjonen, anvendelsen og avhending.

PEP Ecopassport er en non-profit Fransk EPD Program Operatør med hovedfokus på elektriske/tekniske produkter og løsninger. PEP og EPD er likestilte miljødeklarasjoner. Les mer om PEP her >>

Grunnlaget for en EPD er en såkalt livssyklusvurdering - en LCA (Life Cycle Assessment), hvor produktets miljøegenskaper kartlegges i hele dets livsforløp.

Flere og flere aktører forventer at det foreligger miljødeklarasjon på produkter, og EPD er et eksempel på deklarasjon. EPD'en er en del av produktdokumentasjonen fra leverandøren og kan lastes ned direkte fra Solars Webshop på produkter der det er tilgjengelig.

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sustainable-construction/lca_1500x1000.jpg

LCA / Livsløpsvurdering

En LCA (Life Cycle Assessment) er en metode for å kartlegge miljøpåvirkninger gjennom livsløpet til produkter og tjenester. Den sammenstiller og evaluerer alle input og output, samt potensielle miljøpåvirkninger for et produkt eller system (f.eks. en bygning) gjennom hele dets livsløp. Dvs. fra utvinning av råmaterialer til endelig anvending.

LCA er en relativ vurdering og kan bl.a. brukes til å sammenligne alternative produkter. Dette forutsetter at de produkter som skal sammenlignes, leverer den samme funksjon/service (f.eks. samme yteevne).

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sustainable-construction/reach_1500x1000.jpg

REACH

REACH er EUs grunnleggende kjemikalielovgivning som skal sikre at kjemikalier brukes forsvarlig med minimal risiko for helse og miljø.

Målet med REACH er å sikre høy beskyttelse for mennesker og miljø mot farlige kjemikalier og øke virksomhetenes konkurranseevne og innovasjon. 
Se Solar REACH-politikk her >>

/globalassets/no/barekraft/documentation_1500x1000px.jpg

Sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad er et dokument som lister opp informasjon knyttet til sikkerhet og helse på arbeidsplassen for bruk av ulike stoffer og produkter. Den beskriver eventuelle beskyttelsestiltak eller sikkerhetstiltak som bør følges ved håndtering, lagring eller transport av materialet.

Når Solar selger produkter som inneholder farlige kjemikalier, er det vår plikt å distribuere sikkerhetsdatablad til våre kunder. Vi oppfyller denne forpliktelsen i partnerskap med EcoOnline, en digital løsning som sikrer overholdelse av REACH-regelverket. Dette sikrer at våre kunder alltid har tilgang til oppdatert informasjon om produktene, og kan føle seg trygge på at de håndterer dem på en sikker måte.

Se hvordan vi arbeider med dette i Solar >>

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sustainability-forest_800x400.jpg

Spørsmål til bærekraft generelt?

Ta kontakt med Berit Brockstedt Olsen, Sustainability Manager

Du kan også lese mer om hvordan Solar arbeider med bærekraft via linken.